Menu

Dane kontaktowe

gok(at)stanislawow.pl

ul.Rynek 31, 05-304 Stanisławów

Kontakt: +48 25 757 50 07

Polityka Prywatności

Regulamin strony i polityka prywatności

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej o zasady dotyczące prywatności.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz spełnieniem wymogów wymogów art. 13 RODO.

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli Użytkownika na korzystanie ze strony internetowej Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 
Rozdział 4. Ochrona danych osobowych 
Rozdział 5. Prawa autorskie 

Rozdział 6. Odnośniki do innych stron
Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe 
Dodatkowe informacje o Plikach cookies 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Definicje
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Administrator – Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów, tel. +48 25 7575007, e-mail: gok(at)stanislawow.pl
 • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.gok.stanislawow.eu,
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej,
 • Urządzenie końcowe Użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wykorzystywane przez Użytkownika,
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stroną internetową; Pliki cookies zawierają m.in. adres Strony internetowej i czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym Użytkownika.

Charakter prawny Strony internetowej:

 • strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność,
 • strona internetowa ma charakter informacyjny i promocyjny Administratora.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej polegają na:

 • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej;
 • możliwość wypełniania, osadzonych na Stronie internetowej, formularzy internetowych do realizacji celów w nich określonych;
 • opcjonalna możliwość komentowania wybranych treści Strony internetowej.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:

 • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi Plików cookies;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.

Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies.

Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Załącznikiem do Regulaminu jest dokument pt. „Dodatkowe informacje o Plikach cookies”.

Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:

 • stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
 • Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów, tel. +48 25 7575007, e-mail: gok(at)stanislawow.pl

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Robertem Wiącek - inspektorem ochrony danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora: pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów lub na adres e-mail iod(at)gok.stanislawow.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi drogą elektroniczną na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów zawartych przez Administratora z kontrahentami,
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. na podstawie zgody wyrażanej przy konkretnych formularzach internetowych do celów i przez okres w nich określonych,
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowych mogą być:

strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Pani/Pana dane przekazał,

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Stanisławów.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 1. Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rozdział 5. Prawa autorskie

Treści zamieszczone na Stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora.
Przy czym oznaczone na Stronie internetowej treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, nie można wykorzystywać bez uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 6. Odnośniki do innych stron

Serwis www.gok.stanislawow.eu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Administratora.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu

Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres:kontakt(at)gok.stanislawow.eu.

Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Stanisławów, 3 marca 2023 r., ostatnia aktualizacja: 7 marca 2023 r.

 

Załącznik do Regulaminu strony internetowej www.gok.stanislawow.eu

Dodatkowe informacje o Plikach cookies

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” Pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony internetowej mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające Pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej,
 • „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 • „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat Plików cookies można uzyskać np.:

 • na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl;
 • na stronie polskiej Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
 • na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów